Conducerea facultății

8

Vrei să aflii cine face parte din conducerea facultății, care sunt reprezentanții studenților în consiliu și cine luptă pentru drepturile studenților din senat?

Consiliul Facultății

Consiliul Facultății este, așa cum te așteptai, organismul de conducere al facultăţii. El defineşte strategia de dezvoltare, elaborează planurile de învăţământ, propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ, aprobă disciplinele pentru licenţă, masterat şi doctorat, validează şefii de catedre şi departamente, fixează efectivul de burse pe specializări, în limitele fondurilor alocate. Este format din reprezentanţii catedrelor, ai departamentelor şi ai studenţilor, în proporţie de ¼ din totalul membrilor. Întrunirile au loc o dată la 3 săptămâni în şedinţă ordinară şi în şedinţă extraordinară la cererea Biroului Facultăţii sau a 1/3 din numărul de membrii.

Reprezentanții studenților sunt aleși la începutul fiecărui an universitar. Se alege câte un student reprezentant pentru fiecare specializare în cadrul fiecărui an și fiecărui ciclu de învățământ. Aceștia sunt aleși prin vot secret de către toți studenții pe care îi reprezintă. De exemplu, pentru alegerea studentului care va reprezenta anul II de licenţă, specializarea Informatică, vor vota doar studenții anului II la specializarea Informatică. Excepție fac studenții de anul I și cei de la Tehnologia Informației, care au câte un singur reprezentant în Consiliu.

Reprezentanții studenților în Consiliu intermediază comunicarea între conducerea facultății și studenți, având următoarele responsabilităţi:

–          participarea la şedinţele Consiliului;

–          implicarea în comisiile de cazare, pentru acordarea burselor, locurilor în tabere etc;

–          consultarea periodică a studenţilor pentru a afla care sunt problemelor lor ce pot fi supuse atenţiei conducerii facultăţii;

–          informarea studenţilor asupra deciziilor ce îi influenţează în mod direct.

Așa că, de fiecare dată când ai o problemă care poate fi discutată în cadrul Consiliului Facultății, adreseză-te reprezentantului tău de an!

Pentru a vedea componenţa Consiliului Facultăţii precum si problemele discutate in cadrul şedinţelor, poți accesa pagina http://fmi.unibuc.ro/ro/consiliul/.

Biroul Consiliului Facultății

Este organul executiv al Consiliului. Asigură managementul Facultăţii, propune Consiliului înfiinţarea sau desfiinţarea unor secţii sau direcţii de specializare, coordonează concursurile de admitere, analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a creditelor, certificatelor şi diplomelor de studii, stabileşte lista studenţilor care beneficiază de burse. Este compus din Decan, Prodecani şi un reprezentant al studenţilor.

Decanul

Răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din facultate. Coordonează activitatea Biroului Consiliului pentru aplicarea hotărârilor luate şi este preşedinte al Consiliului Facultăţii. Decanul Facultăţii este domnul Conf. Dr. Gramativici Radu.

Prodecanii

Aceştia răspund de domeniile de activitate ale facultăţii şi asigură conducerea lor curentă. Facultatea are trei prodecani:

Domnul Conf. Dr. Alexe Bogdan – prodecan pentru cercetare, finanțare, relații internaționale și informatizare.

Domnul Prof. Dr. Gheorhe Catalin – prodecan pentru activitate didactică și resurse umane.

Domna Prof. Dr. Hristea Florentina – prodecan pentru asigurarea calității, dezvoltare instituțională și relația cu mediul economic.

Domnul Conf. dr. Stupariu Sorin – prodecan pentru student, cazare în cămine, acordare de burse, echivalări de diplome şi credite, relaţia cu angajatorii și planuri de învăţământ.

Senatul Universității

Reprezintă organismul de conducere al Universităţii Bucureşti din care face parte şi Facultatea de Matematică şi Informatică. Este organizat în numeroase departamente şi organismul său executiv este Biroul Senatului Universităţii, din acesta făcând parte rectorul Universităţii, 4 prorectori, un secretar știinţific şi un director general. În prezent, rectorul Universităţii Bucureşti este domnul Prof. Dr. Mircea Dumitru.


Uncategorized